1. Úvodní stránka
 2. Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

Jsme menší dynamická autopůjčovna. Zakládáme si na osobním, vstřícném a férovém jednání. Nabízíme vozy v nadstandartním provedení a perfektním technickém stavu, tak, aby vaše cesty s naší technikou byly vždy pohodové a bezpečné. 

Můžete se podívat na nabídku naší techniky k pronájmu. Nejvíce oblíbené jsou obytné vozy, dále užitkové vozy, mikrobusy, přívěsy a vypůjčit si v PK Technik můžete i motorky.

 

Provozní doba:
Pondělí - pátek: 08:00-12:00 _ 13:00-17:00
Sobota-neděle: zavřeno (otevřeno výjmečně pouze po telefonické domluvě)
V letní sezoně víkendové příjezdy/odjezdy obytných vozů (CHECK-IN/CHCECK-OUT) samozřejmostí, vždy po dohodě přesných časů.
 
Pronajímatel:
Společnost: PK Technik s.r.o.
Sídlo společnosti: Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5 - Košíře
Provozovna/areál parkoviště: Buštěhradská 453, 273 45 Hřebeč, 5 km od letiště Praha Ruzyně
IČO: 24200247, DIČ: CZ24200247 , jsme plátce DPH
Společnost zapsána 6. 1. 2012 u Městského soudu v Praze,
spisová značka C188025

Zastoupená: jednatel Pavel Kabele
Tel.: +420 607 811 916
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bankovní́ spojení: Komerční banka 107-1219830257/0100
 

 

 

Základní obecné podmínky pronájmu, mohou se lišit, dle daného typu vozidla:

 • Trvalý pobyt v čr
 • 2 doklady totožnosti (OP+ŘP)
 • Minimální věk nájemce 20 let 
 • Platné řidičské oprávnění, minimálně 2 roky
 • Vratná kauce 5.000-20.000 Kč (dle typu vozidla)
 • Řidičské oprávnění, platná příslušná skupina, pro daný typ vozidla
 • Všechna vozidla mají pojištění ALL-RISK (spolúčast 5%, min 5000Kč)
 • Parkování vašich vozidel po dobu pronájmu zdarma v našem střeženém areálu 24h/7

 

1. Převzetí a vrácení vozidel

 1.  Nájemce je povinen převzít a vrátit předmět nájmu na adrese provozovny pronajímatele (Buštěhradská 453, Hřebeč, 273 45, parkovací areál) pokud není domluveno jinak (možné parkování vašeho vozidla po dobu pronájmu, zdarma, v našem střeženém areálu).
 2.   Převzetí vozidla je možné cca od 8 hodin prvního dne pronájmu (standartní ranní CHCK-IN), nebo cca od 16h (odpolední CHCK-IN - odjezd na noc), vždy dle dohody dle aktuální situace.
 3.  Vrácení vozidla je možné nejpozději do 17 hod posledního dne pronájmu (standartní odpolední CHECK-OUT), nebo do 8 hod (ranní CHCK-OUT po nočním návratu).  
 4.  Pronajímatel se zavazuje předat nájemci vůz s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a nájemce se po skončení nájmu zavazuje vrátit pronajímateli vůz s plně natankovanou nádrží pohonných hmot. Prosíme tankovat pouze DIESEL BEZ BIOSLOŽKY. Po celou dobu pronájmu prosíme skladujte doklady od tankování, pro případné řešení sporu při poškození motorových součástí vlivem nesprávného či nekvalitního paliva.
 5.  Nájemce podpisem předávacího protokolu o převzetí vozidla uznává, že předmět nájmu je v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy a je ve stavu popsaném v předávacím protokolu. V čistém stavu bude také navrácen. Případné vyčištění po pronájmu lze doobjednat, za příplatek.
 6.  Nájemce podpisem předávacího protokolu a převzetím předmětu nájmu potvrzuje i převzetí kompletních dokumentů a klíčů k předmětu nájmu.     

     

2. Nájemné

 1. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH.
 2. Pokud by došlo k předčasnému ukončení nájmu z důvodů ze strany nájemce, nemá to vliv na původně sjednanou výši nájemného a nájemce je povinen nájemné zaplatit až do konce původně sjednané doby, resp. pronajímatel není povinen již přijaté nájemné vracet.
 3. Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečten z vratné kauce, případně doplacen nájemcem.
 4. V nájemném nejsou zahrnuty žádné sankce, které ode dne předání vozidla byly uloženy správním či jiným orgánem (dopravní přestupky). Za jakékoliv  náklady, výdaje, pokuty, apod. odpovídá nájemce.

 

3. Platební podmínky

 1.  Po závazné rezervaci termínu obdrží nájemce emailem (nebo je možné si stáhnout z našeho webu) nájemní smlouvu, a proforma fakturu k úhradě zálohy za závaznou rezervaci termínu.
 2.  Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli vratnou kauci ve výši * (dle typu vozidla*), převodem na bankovní účet pronajímatele, nebo v hotovosti při převzetí vozidla. Nebude-li kauce zaplacena, nedojde k předání vozidla k nájmu.
 3.  Kauce bude použita na spoluúčast z havarijního pojištění, při poškození vozidla a na případné škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění (vybavení vozidla), dále na škody typu neodstranitelného znečištění či jakéhokoliv nevratného poškození interiéru vozu, na které se nevztahuje havarijní pojištění. Vozidla jsou pojištěna tzv.  „ALL RISK“, se spoluúčastí 5%, minimálně 5.000 Kč.
 4.  Veškeré platby se provádí v hotovosti, nebo platebním příkazem na číslo účtu pronajímatele vedeného u Komerční banky, č.ú. 107-1219830257/0100, variabilní symbol je číslo faktury.
 5.  Při nedodržení platebních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to bez nároku nájemce na jakékoliv plnění ze strany pronajímatele.

     

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 1.   Nájemce je povinen a zavazuje se zacházet s předmětem nájmu tak, aby pronajímateli nevznikla škoda, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím majetku, používat jej pouze pro účely, k nimž je určen. Nájemce je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy. Nájemce je dále povinen provádět na své náklady běžnou údržbu předmětu nájmu. Při odstavení předmětu nájmu je nájemce povinen jej řádně zabezpečit proti ztrátě nebo odcizení.
 2.  Nájemce je obeznámen s hmotností a rozměry vozu, a to především celkovou výškou a délkou. Nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých průjezdů, mostů, tunelů apod.
 3.  Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele v případě zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, a konzultovat toto s pronajímatelem.
 4.  Předmět nájmu je oprávněn řídit pouze nájemce. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě. Nájemce potvrzuje způsobilost případné druhé osoby, která bude předmět nájmu řídit a bere za ni dle této smlouvy veškerou hmotnou odpovědnost.
 5.  Nájemce bere na vědomí, že je ve vozidle přísný zákaz kouření a používání jakýchkoliv omamných látek.
 6. Dále se nájemce zavazuje, že:
 7. Předmět nájmu musí být vrácen v čase a místě dle této smlouvy. V případě prodlení o více než 2 hodiny bude účtován nájemci další „půlden“ nájmu.
 8. Předmět nájmu musí být vrácen kompletně čistý. Exteriér – karoserie, kola a nesmí mít viditelnou špínu (např. bláto, hmyz). V opačném případě bude pronajímatel účtovat nájemci sankční poplatek dle ceníku.
 9. Uhradí veškeré poplatky, pokuty za dopravní přestupky, dálniční známky a mýto či jiné sankce plynoucí ze strany užívání nájemce v době nájmu a nezaviněné pronajímatelem.
 10. Nebude provádět jakékoliv upravování předmětu nájmu (polepování, vrtání, šroubování, atd.).
 11. Náklady spojené s poškozením nebo ztrátou na předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn použít kauci. V případě, že poškození je větší než složená kauce, je nájemce povinen škodu doplatit do celkové výše.
 12. Uhradí pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši (5 % min. 5.000, - Kč) předmět nájmu je havarijně pojištěn tzv. „ALL-RISK“.
 13. Při prokázání spoluviny na ztrátě vozidla (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, parkování na odlehlém místě apod.) uhradí celou vzniklou škodu sníženou o plnění pojišťovny.
 14. Veškeré opravy, vzniklé během nájmu bude konzultovat s pronajímatelem. Pokud bude nezbytná oprava předmětu nájmu, musí být provedena v servisu schváleném pronajímatelem.
 15. V případě nehody či vzniku škody na předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele a policii. Na místě nehody či vzniklé škody je povinen zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu předmětu nájmu budou vyžadovány pronajímatelem po nájemci k uhrazení ponížené o plnění od pojišťovny. Nájemce je povinen pro pronajímatele vyhotovit ihned po pojistné události detailní zprávu o nehodě či škodě a nehodu vhodným způsobem zdokumentovat (např. fotografie atd.).
 16. V případě, že předmět nájmu bude nepojízdný, je nájemce povinen kontaktovat pronajímatele a nepojízdný předmět nájmu zabezpečit před dalším případným poškozením a zabezpečit jej proti krádeži.
 17. Předmět nájmu je vybaven sledovacím zařízením a každý jeho pohyb je monitorován. Pronajímatel je oprávněn kontrolovat polohu předmětu nájmu.
 18. Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují pouze za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Klient dává souhlas s jejich uveřejněním (zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

 

5. Storno podmínky a sankce:

1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné následovně:

 • 25 % z celkové částky nájemného při odstoupení od smlouvy 15 až 30 dní před počátkem nájmu
 • 50 % z celkové částky nájemného při odstoupení od smlouvy 8 až 14 dní před počátkem nájmu
 • 100 % z celkové částky nájemného, při odstoupení od smlouvy méně než 7 dní před počátkem nájmu.

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele, ze závažných důvodů, pro které nebude možné pronájem vozu realizovat (porucha, havárie,         poškození, či odcizení vozu apod.), vrátí pronajímatel nájemci 100 % zaplacené rezervační zálohy, případně 100 % celé nájemní částky, kterou nájemce již uhradil.

3. Pronajímatel se nezavazuje a nenese žádnou odpovědnost za nerealizovaný pronájem vozidla a s tím vzniklé škody.

4   Při nehodě a poruše předmětu nájmu nemá nájemce nárok na výměnu vozu, ani na jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele, pronajímatel se však bude snažit najít náhradní řešení, v rámci jeho možností.

5   Pronajímatel nebude účtovat smluvní pokutu či poplatky v případě, že předmět nájmu měl technickou závadu, či došlo k poškození předmětu nájmu bez zavinění nájemce.

6. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli:

 • Při zrátě klíčů od vozidla: 5.000 Kč vč. DPH
 • Při ztrátě ORV od vozidla 1.500 Kč vč. DPH
 • Znečištěný interiér vozidla: 300-1000 Kč vč. DPH, dle znečištění a typu vozidla *
 • Znečištěná karoserie vozidla: 300-1000 Kč vč. DPH, dle znečištění a typu vozidla * 

* Na přání mytí a čištění vozidel zajistíme, abyste s ním nemuseli ztrácet Váš drahocenný čas. 

PK Technik s.r.o.

Buštěhradská 616
273 45 Hřebeč
 • 607 811 916
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři